தமிழ் வேதியியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL CHEMISTRY GLOSSARY

தமிழ் வேதியியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL CHEMISTRY GLOSSARY

 

A - வரிசை

ADSORBSION - பரப்புக்கவர்ச்சி

ACETAL - காடிச்சாராயம்

ACETATE (COMPOUND) - காடியவினம்

ACETATE (GROUP/ANION) - காடியத் தொகுதி/நேர்மின்னூட்டணு - [CH3COO]- நேர்மின்னூட்டணு

ACETALDEHYDE - இருக்கொள்ளிய நீரகநீங்கியம் - வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் Ethanal

ACCEPTOR, ACCEPTOR ATOM - ஏற்பி, ஏற்பணு

ACETONE - இரட்டை ஒருக்கொள்ளியக் கொழுக்காடியம் - இதன் ஆங்கிலப் பெயர் Dimethyl Ketone; CH3COCH3

ACCUMULATOR - சேமக்கலம்

ACETYLENE - முப்பிணை இருக்கொள்ளியம் - முறை ஆங்கில வேதிப்பெயர் ethyne

ACIDIMETRY - அமில அளவியல்

ACRYLIC ACID - ஆக்கிர அமிலம்

ACTINIUM - நீலகம்

ACYL (COMPOUND) - அமிலமவினம் - RCO- உறுப்புக் கொண்டுள்ளச் சேர்மம்; கரிம அமிலங்களிருந்து நீரகவுயிரக உறுப்பு (-OH) நீக்கப்பட்டு பெறும் சேர்மம்

ACYL GROUP - அமிலமத் தொகுதி - RCO- உறுப்பு

ACYL (GENERAL) - அமிலமம்

ACYL HALIDE - அமிலம உப்பீனியினம்

ACYLATION - அமிலமவேற்றம்

ALCOHOL - சாராயம்

ALDEHYDE GROUP - நீரகநீங்கியத் தொகுதி O=CH- தொகுதி; வேற்று பெயர் ஒருக்கொள்ளியவமிலமத் தொகுதி (formyl group அல்லது methanoyl group)

ALDEHYDE (GENERAL) - நீரகநீங்கியம்

ALIPHATIC COMPOUND - கொழுப்பார்ந்தச் சேர்மம்

ALKALOID - காரப்போலி

ALKANE - ஒருப்பிணைக்கொள்ளியம்

ALKENE - இருப்பிணைக்கொள்ளியம்

ALKYL (COMPOUND) - கொள்ளியவினம்

ALKYL (GROUP) - கொள்ளியத் தொகுதி - CnH2n+1 தொகுதி

ALKYNE - முப்பிணைக்கொள்ளியம்

ALLENE (CLASS OF HYDROCARBONS) - தொடர் ஈரிருப்பிணைக்கொள்ளியம் - -C=C=C- அமைப்பு கொண்ட நீரகக்கரிமம்

ALLENE (COMPOUND) - (1,2) ஈரிருப்பிணை முக்கொள்ளியம் - முறை ஆங்கிலப் பெயர் (1,2)-propadiene

ALLOTROPE - புறவேற்றுரு

ALLOTROPY - புறவேற்றுமை

ALUMINIUM - அளமியம்

ALUMINIUM HYDROXIDE - அளமியம் நீரகவுயிரகம் - Al(OH)3; முறைப் பெயர் அளமியம் மும்மை நீரகவுயிரகம்

ALUMINOSILICATE - அளமியமண்ணியம், அளமண்ணியம்

AMERICIUM - அமரகம்

AMETHYST - செவ்வந்திக்கல்

AMIDE (COMPOUND) - நீரகப்பரியவினம்

AMIDE (GENERAL) - நீரகப்பரியம்

AMIDE GROUP - நீரகப்பரியத் தொகுதி - O=CNH தொகுதி; பொதுவாக :O: RCN: (-H) (-R')

AMINE (COMPOUND) - நவச்சியவினம்

AMINE GROUP - நவச்சியத் தொகுதி - :N தொகுதி; இங்கு ':' ஒரு தனியிணை ஆகும்

AMINE (GENERAL) - நவச்சியம்

AMINO ACID - நவச்சியவமிலம் - நவச்சியத் தொகுதி (:N, amine group), ஈருயிரகக்கரிமநீரகத் தொகுதி (-C=OOH, carboxyl group) கொண்டச் சேர்மம்; பொது வாய்ப்பாடு H2NCHRCOOH, இங்கு R ஒரு நீரகக்கரிமத் தொகுதி

AMORPHOUS SOLID - பொடிமம்

ANABOLISM - வளர்மாற்றம் - சிக்கலான மூலக்கூற்றுகள் இணைசேர்ந்து இன்னும் பெரிய மூலக்கூற்றுகள் உருவாகும் வேதி வினைகள்

ANNEAL, ANNEALING - சீராற்று, சீராற்றல்

ANHYDRIDE - நீரிலி

ANTIMONY - கருநிமிளை

ARAMID - இறுமம்

AROMATIC COMPOUND - வாசனைச் சேர்மம்

ARSENIC - பிறாக்காண்டம்

ARSENIC PENTASULPHIDE - பிறாக்காண்டம் ஐங்கந்தகம் - As2S5

ARSENITE ANION - மூவுயிரகப்பிறாக்காண்ட நேர்மின்னூட்டணு - [AsO3]3-

ARSENITE (GROUP OF COMPOUNDS) - மூவுயிரகப்பிறாக்காண்டவினம்

ARYL (GENERAL) - மணமம்

ASPARAGINE - கிளவரியம் - C4H8N2O3

ASPARTAME - மதக்கிளவரியம் - C14H18N2O5

ASPARTIC ACID - கிளவரியமிலம்

ASPHALT - நிலக்கீல் - வேற்று ஆங்கிலப்பெயர் bitumen

ASTATINE - தேய்தன்

AZIDE ANION - முத்தழைம நேர்மின்னூட்டணு - [N3]-

AZIDE COMPOUND - முத்தழைமவினம்

AZO COMPOUND - இலவணியவினம் - -R-N=N-R'- கொண்டச் சேர்மம், இங்கு R, R' மணம வளையம் (aromatic ring) அல்லது கொள்ளியத் தொகுதிகள் ஆகும்

AZO GROUP - இலவணியத் தொகுதி - -N=N- தொகுதி

AZO DYE - இலவணியச் சாயம்

 

B - வரிசை

BARIUM - பாரிதவியம், பேரீயம்

BENZAL CHLORIDE - பாசிக இரட்டைக் கொள்ளியத் தூபியம் - முறை ஆங்கிலப் பெயர் chloro dimethyl benzene

BENZALDEHYDE - தூபிய நீரகநீங்கியம்

BENZENE - தூபியம்

BENZOIC ACID - தூபிவீருயிரகக்கரிமநீரக அமிலம்

BENZOATE - தூபியவீருயிரகக்கரிமம் - தூபிவீருயிரகக்கரிமநீரக அமிலத்தின் (benzoic acid) உப்பு அல்லது அத்தர் (ester)

BENZYL CHLORIDE - பாசிக ஒற்றையக் கொள்ளியத் தூபியம் - முறை ஆங்கிலப் பெயர் chloro methyl benzene

BERKELIUM - விழுக்கலிழியம்

BERYL - வருணப்பாறை

BERYLIUM - வெளிரியம்

BISMUTH - நிமிளை

BITUMEN - நிலக்கீல் - வேற்று ஆங்கிலப்பெயர் asphalt

BLACK LEAD - காரீயம்

BLUE VITREOL - துருசு, நீலத்துத்தம், மயில் துத்தம்

BORAX - வெண்காரம் - இதன் வாய்ப்பாடு Na2B4O7-10H2O

BOHRIUM - புறவியம்

BORIC ACID - கார்மவமிலம்

BORON - கார்மம்

BORON NITRIDE - கார்மம் தழைமம்

BORON TRICHLORIDE - கார்மம் முப்பாசிகம்

BROMINE - நெடியம், செந்நீர்மம்

BROMOFORM - ஒருக்கொள்ளிய முன்னெடியம், முன்னெடியவொருக்கொள்ளியம் - CHBr3, இதர ஆங்கிலப் பெயர்கள் tribromometane, methyl tribromide

BUCKMINSTERFULLERENE-C60 - அறுபதாங்கோளக்கரிமம் - 60 கரிம அணுக்கள் கொண்ட கால்பந்து வடிவ கூடுக்கரிமம் (fullerene)

BUCKMINSTERFULLERENE-C70 - எழுபதாங்கோளக்கரிமம் - 70 கரிம அணுக்கள் கொண்ட கால்பந்து வடிவ கூடுக்கரிமம் (fullerene)

BUTADIENE - (1,3) ஈரிருப்பிணை நாற்கொள்ளியம்

BUTANE - ஒருப்பிணை நாற்கொள்ளியம்

BUTENE - இருப்பிணை நாற்கொள்ளியம்

BUTYL ALCOHOL - நாற்கொள்ளியச் சாராயம்

BUTYNE - முப்பிணை நாற்கொள்ளியம்

BY-PRODUCT - துணை வினைபொருள்

 

C - வரிசை

CALCIUM - சுண்ணவியம்

CALCIUM CARBONATE - சுண்ணவியம் மூவுயிரகக்கரிமம்

CAFFEINE - வெறியம்

CALIFORNIUM - கலிழ்வெள்ளீயம்

CARBON - கரிமம்

CARBON-14 - பதினாறாங்கரிமம்

CARBON DIOXIDE - கரிமம் ஈருயிரகம் - CO2

CARBON MONOXIDE - கரிமம் ஓருயிரகம் - CO

CARBON NITRIDE - கரிமம் தழைமம் - வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் cyanogen; வாய்பாடு N\\\C-C\\\N

CARBON TETRACHLORIDE - கரிமம் நாற்பாசிகம் - CCl4

CARBONATE - மூவுயிரகக்கரிமவினம்

CARBONATE ANION - மூவுயிரகக்கரிம நேர்மின்னூட்டணு - [CO3]2- மின்னூட்டணு

CARBONIC ACID - கரியமிலம்

CARBONYL GROUP/ION - உயிரகக்கரிமத் தொகுதி/மின்னூட்டணு - கரிமம் உயிரகம் இருப்பிணை (C=O) மின்னூட்டணு

CARBOXYLATE GROUP/ANION - ஈருயிரகக்கரிமத் தொகுதி/நேர்மின்னூட்டணு - COO- மின்னூட்டணு

CARBOXYLATE (GROUP OF COMPOUNDS) - ஈருயிரகக்கரிமவினம்

CARBOXYLIC ACID - ஈருயிரகக்கரிமநீரக அமிலம்

CARBOXYLIC COMPOUND - ஈருயிரகக்கரிமநீரகவினம்

CARBOXYLIC GROUP/ION - ஈருயிரகக்கரிமநீரகத் தொகுதி/மின்னூட்டணு - -C=OOH மின்னூட்டணு

CATABOLISM - சிதைமாற்றம் - சிக்கலான மூலக்கூற்றுக்கள் உடைந்து இன்னும் எளிய மூலக்கூற்றுக்கள் உருவாகும் வேதி வினைகள்

CATALYST - வினையூக்கி

CELLULOSE - மரநார் - இதன் வேதி வாய்ப்பாடு (C6H10O5)n

CERAMIC - வனைபொருள்

CERIUM - சிற்றீயம், சீரீயம், கருவெள்ளி

CESIUM - வெண்ணிதள், சீரிலியம்

CHEMICAL DECOMPOSITION - வேதிச் சிதைவு

CHEMICAL EQUILIBRIUM - வேதிச் சமநிலை

CHEMOTHERAPY - வேதிச்சிகிச்சை

CHLORAL(DEHYDE) - பாசிக நீரகநீங்கியம் - CCl3CH=O

CHLORINATION - பாசிகமூட்டல்

CHLORINE - பாசிகம்

CHLOROBENZENE - பாசிகத்தூபியம்

CHLOROXYLENE - பாசிகமரநீர்

CHLOROFLOUROCARBON - பாசிகவினைவியக்கரிமம்

CHLOROFLOUROHYDROCARBON - பாசிகவினைவியநீரகக்கரிமம்

CHLOROFORM - ஒருக்கொள்ளிய முப்பாசிகம், முப்பாசிகவொருக்கொள்ளியம் - CHCl3, இதர ஆங்கிலப் பெயர்கள் trichloromethane, methyl trichloride

CHLOROMETHANE - பாசிகவொருக்கொள்ளியம் - CH3Cl; வேற்றுப் பெயர் ஒருக்கொள்ளியப்பாசிகம் (methyl chloride)

CHLOROPHYLL - பச்சையம்

CHROMATOGRAPHY - நிறவியல்

CHROMIUM - நீலிரும்பு

CINCHONINE - சுரப்பட்டைக்காரம்

CIS ISOMER - ஒருப்பக்க மாற்றியம்

CITRIC ACID - எலுமிச்சம்புளி அமிலம்

COAL TAR - நிலக்கரிக்கீல்

COAGULATION - திரளுதல்

COENZYME - துணைநொதியம்

COMPLEX - அணைவு - இரண்டு அல்லது மேலான மூலக்கூறு உருக்கள் பொதுவாக ஈந்தணைவிகள் (ligands) அல்லது மாழை மின்னூட்டணுக்கள் (metal ions) கொண்டுள்ள வேதிப்பொருள்

CONDUCTION BAND - கடத்தும் பட்டை

COPERNICIUM - விழுச்செப்பு, விழுச்செம்பு, விழுத்தாமிரம்

COPPER - செம்பு, செப்பு, தாமிரம்

COVALENT BOND - ஒருவலுப்பிணைப்பு

CREAM OF TARTAR - திராக்கவுப்பு

CUMENE - சீரகவீனி

CUMINOLE - சீரகநெய்

CYANAMIDE (COMPOUND) - தழைமக்கரிமம் நீரகப்பரியம் N\\\CN(-H)(-H); CN2H2

CYANAMIDE GROUP - இருத்தழைமக்கரிமத் தொகுதி - -CN2 தொகுதி

CYANATE ANION - உயிரகக்ரகரிமத்தழைம நேர்மின்னூட்டணு - [OCN]- நேர்மின்னூட்டணு

CYANIDE COMPOUND - தழைமக்கரிமவினம்

CYANIDE (GENERAL) - தழைமக்கரிமம், சாயடை

CYANO GROUP - தழைமக்கரிமத் தொகுதி - தழைமம், கரிமம் முப்பிணைத் தொகுதி [:C\\\N:]-

CYANOGEN - கரிமம் தழைமம் - வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் carbon nitride; வாய்பாடு N\\\C-C\\\N

CYCLOBUTADINE - வளைய ஈரிருப்பிணை நாற்கொள்ளியம்

CYCLOMIN - மீனஞ்சம்

CYCLOPENTANE - வளையவொருப்பிணை ஐங்கொள்ளியம்

CYCLOPENTENE - வளையவிருப்பிணை ஐங்கொள்ளியம்

CYCLOSILICATE - வளையமண்ணியவீனி - நான்முகிகள் வளையங்களான அமைப்புகள் கொண்ட மண்ணியவீனி

CYMENE - சீரகவியம்

 

D - வரிசை

DARMSTADTIUM - நொடியன்

DIENE - ஈரிருப்பிணைக்கொள்ளியம்

DIESEL - வளியெண்ணை

DIOL - இருச்சாராயம் - வேற்று ஆங்கில வேதிப்பெயர் glycol; இரண்டு சாராயத் தொகுதிகள் (-OH) கொண்டச் சேர்மம்

DONOR, DONOR ATOM - வழங்கி, வழங்கணு

DOUBLE BOND - இரட்டைப்பிணைப்பு, இருப்பிணை

DOUBLE CHAIN SILICATE - இரட்டைச் சங்கிலி மண்ணியவீனி

DUBNIUM - துப்பினியம்

DUCTILE - நீள்மையுடைய

DUCTILITY - நீள்மை

DYSPROSIUM - கலிழியம்

 

E - வரிசை

EINSTEINIUM - ஈந்தியம்

EMULSION - பால்மம்

EPOXIDE - ஆடைவுயிரகம்

ERBIUM - எல்லிரும்பு

ESTER - அத்தர்

ESTERIFICATION - அத்தராதல்

ETHANE - ஒருப்பிணை இருக்கொள்ளியம்

ETHENE - இருப்பிணை இருக்கொள்ளியம்

ETHER - அமுதியம்

ETHANOYL GROUP - இருக்கொள்ளியவமிலமத் தொகுதி - CH3CO- தொகுதி

ETHYL ALCOHOL - இருக்கொள்ளியச் சாராயம் - இதன் பொதுப்பெயர் தேறலியச் சாராயம் (vinyl alcohol)

ETHYL GROUP/ION - இருக்கொள்ளியத் தொகுதி/மின்னூட்டணு

ETHYLENE - இருப்பிணை இருக்கொள்ளியம் இதன் பொதுப்பெயர் நெய்தருவளி (olefiant gas)

ETHYLENE GLYCOL - இருப்பிணை இருக்கொள்ளிய இருச்சாராயம்

ETHYNE - முப்பிணை இருக்கொள்ளியம் - வேற்று ஆங்கில வேதிப்பெயர் acetylene

EUROPIUM - அரியவியம், சிறும்பொன், சிறுந்தங்கம்

 

F - வரிசை

FELDSPAR - அளமண்ணியக்கல்

FERMIUM - வெளுகன்

FERRIC OXIDE - மூவிணை இரும்பு உயிரகம் - வேற்று ஆங்கில வேதிப்பெயர் iron (iii) oxide, 'துறு (rust)' என அறியப்படுவது, Fe2O3

FERRITE - இரும்பியம் - உயர்ந்த உட்புகுமை கொண்டுள்ள சொக்கமான இரும்பின் வடிவம்

FERROUS OXIDE - ஈவிணை இரும்பு உயிரகம் - வேற்று ஆங்கில வேதிப்பெயர் iron (ii) oxide, FeO

FLEROVIUM - விழுவெள்ளி

FLOURIDE - வினைவியவினம்

FLOURINE - வினைவியம்

FLOUROFORM - ஒருக்கொள்ளிய மூவினைவியம் - CHF3

FORMALDEHYDE - ஒருக்கொள்ளிய நீரகநீங்கியம் - முறை ஆங்கிலப் பெயர் Methanal

FORMYL GROUP - ஒருக்கொள்ளியவமிலமத் தொகுதி - வேற்றுப் பெயர் நீரகநீங்கியத் தொகுதி (aldehyde group); O=CH- தொகுதி

FORMYLATION - நீரகநீங்கியவேற்றம், ஒருக்கொள்ளியவலிமவேற்றம்

FRANCIUM - வெடியிதள்

FRUCTOSE - பழச்சர்க்கரை

FURAN - தவிடியம்

 

G - வரிசை

GADOLINIUM - காந்தவியம், காந்தனிமம்

GALLIUM - மென்தங்கம், பொன்னிதள், நரைமம்

GALLIUM ARSENIDE - மென்தங்கம் பிறாக்கண்டம், பொன்னிதள் பிறாக்காண்டம் - GaAs

GEL - களிமம்

GERMANIUM - சாம்பலியம்

GLUCITOL - மாச்சர்க்கரைச்சாராயம் - வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் sorbitol

GLUCOSE - மாச்சர்க்கரை

GLUTAMATE ANION - மதவீருயிரகக்கரிம நேர்மின்னூட்டணு - மதத்தில் ஈருயிரகக்கரிமத் தொகுதி (carboxylate group) பிணைந்த நேர்மின்னூட்டணு

GLUTAMIC ACID - மதவீருயிரகக்கரிமநீரக அமிலம்

GLUTEN - மதம்

GLYCOL - இருச்சாராயம் - முறை ஆங்கில வேதிப்பெயர் diol; இரண்டு நீரகவுயிரகத் தொகுதிகள் (-OH) கொண்டச் சேர்மம்

GRAPHITE - காரீயம், எழுதுகரி

GREEN VITRIOL - அன்னபேதி, பச்சைத்துத்தம்

GUAICOL - குவாட்டிநெய் - தூபிய வளையத்தில் அடுத்தடுத்து CH3O, OH தொகுதிகள் கொண்டச் சேர்மம், C6H4(OH)(OCH3)

 

H - வரிசை

HAFNIUM - அவிரியம்

HASSIUM - அசையன்

HELIUM - பரிதியம், எல்லியம்

HIGH DENSITY LIPOPROTEIN (HDL) - அடர் கொழுமியப்புரதம்

HOLMIUM - ஒளிமியம்

HYGROSCOPIC, HYGROSCOPY - நீர்க்கவரும், நீர்க்கவர்ச்சி

HYDRIDE - நீரகவினம்

HYDRIDE ION - நீரக மின்னூட்டணு - [H]-

HYDROCARBON - நீரகக்கரிமம்

HYDROGEN - நீரகம்

HYDROGEN CYANIDE - நீரகம் தழைமக்கரிமம்

HYDROGEN PEROXIDE - நீரகம் ஈருயிரகம்

HYDROXIDE - நீரகவுயிரகவினம்

HYDROXYL GROUP/ION - நீரகவுயிரகத் தொகுதி/மின்னூட்டணு - OH- தொகுதி

 

I - வரிசை

IDEAL GAS - கருத்தியல் வளிமம்

INCANDESCENCE - வெள்ளொளிர்வு

INDANE - ஒருப்பிணை இறஞ்சியம் - தூபிய வளையம் (benzene ring), வளையவொருப்பிணை ஐங்கொள்ளியம் (cyclopentane) மூலக்கூறுகள் பிணைந்தச் சேர்மம்

INDENE - இருப்பிணை இறஞ்சியம் - தூபிய வளையம் (benzene ring), வளையவிருப்பிணை ஐங்கொள்ளியம் (cyclopentene) மூலக்கூறுகள் பிணைந்தச் சேர்மம்

INDICATOR - காட்டி

INERT GAS - மந்த வளிமம்

INGOT - பாளம்

INHIBITOR - வினைத்தடுப்பி

INOSILICATE - சங்கிலி மண்ணியவீனி - இடைப்பின்னிய நான்முகிச் சங்கிலி அமைப்புகள் கொண்ட மண்ணியவீனி; இவைகள் ஒற்றைச் சங்கிலி மண்ணியவீனி (single-chain silicate) அல்லது இரட்டைச் சங்கிலி மண்ணியவீனி (double-chain silicate) இருவகைகள் உள்ளன

INSULIN - கணையநீர்

INTER-HALOGEN COMPOUND - இடையுப்பீனியினம்

IODOFORM - ஒருக்கொள்ளிய முன்னைலம், முன்னைலவொருக்கொள்ளியம் - CHI3, இதர ஆங்கிலப் பெயர்கள் triiodomethane, methyl triiodide

IODIDE - நைலவினம்

IODINE - நைலம்

IODINE TRICHLORIDE - நைலம் முப்பாசிகம் - ICl3

IODINE SULPHATE - நைலம் நாலுயிரகக்கந்தகம் - ISO4

IODINE TETROXIDE - நைலம் நாலுயிரகம் - IO4

ION - மின்னூட்டணு

IONIC BOND - மின்னூட்டணுவியற் பிணை

ISOBUTANE - ஒத்தம் ஒருப்பிணை நாற்கொள்ளியம்

ISOBUTYL ALCOHOL - ஒத்தம் நாற்கொள்ளியச் சாராயம்

ISOLATED PENTAGON RULE - தனித்த ஐங்கோண விதி - கூடுக்கரிமத்தின் (fullerenes) ஐங்கோணங்கள் பிணைந்திராமல் தனித்திருந்தால், அதாவது ஒவ்வொரு ஐங்கோணங்களுக்கு சுற்றி அறுகோணங்கள் இருந்தால் அது நிலைத்தக் கூடுக்கரிமமாக (stable fullerene) அமையும்; அறுபதாங்கோளக்கரிமம் (buckminsterfullerene / C60) இவ்விதியை பூர்த்திசெய்யும் மீச்சிறு கூடுக்கரிம மூலக்கூறு (fullerene molecule); அடுத்து வருவது எழுபதாங்கோளக்கரிமம் (C70)

ISOMER - மாற்றியம்

ISOTOPE - ஓரிடமி

ISOTOPISM - ஓரிடமை

IVORY BLACK - தந்தக்கரி

 

J - வரிசை

JELLY - திடக்கூழ், திண்மக்கூழ்

 

K - வரிசை

KETONE - கொழுக்காடியம் - உயிரகக்கரிமத் தொகுதி (carbonyl group, C=O) கொண்டுள்ளச் சேர்மம்; இதன் பொது வாய்ப்பாடு R1(CO)R2

KETOSE - காடியச்சர்க்கரை

KEVLAR - கடுமம்

KRYPTON - மறைவியம்

 

L - வரிசை

LAWRENCIUM - உலரியம்

LEAD - ஈயம், அதங்கம்

LANOLINE - கம்பளெண்ணை - செம்மறியாட்டுக் கம்பளத்திலுந்து தயாரிக்கப்படும் சப்பாத்து மெருகுக்கான மூலப்பொருள்.

LABELLED COMPOUND - குறியிட்டச் சேர்மம் - நொதுமின்னிகள் (நடுவணுக்கள்) பெயர்க்கப்படும் சேர்மம்.

LANTHANUM - மாய்மம்

LIGAND - ஈந்தணைவி

LIGNITE - பழுப்பு நிலக்கரி

LIMESTONE - சுண்ணாம்புக்கல்

LINOLEUM - சிறுசணலியத்திண்மம்

LINOTYPE METAL - வரியச்சு மாழை, வரியச்சுலோகம் - ஈயம், வெள்ளீயம், கருநிமிளை கொண்ட கலப்பு மாழை

LINOXYN - சிறுசணலியம்

LIPID - கொழுமியம்

LIPOPROTEIN - கொழுமியப்புரதம்

LITHIUM - மென்னியம்

LITMUS, LITMUS PAPER - பாசிச்சாயம், பாசிச்சாயத்தாள்

LIVERMORIUM - இளவமியம்

LONE PAIR - தனியிணை

LOW DENSITY LIPOPROTEIN (LDL) - ஐது கொழுமியப்புரதம்

LUTETIUM - மிளிரியம்

 

M - வரிசை

MALLEABLE - தகடுமையுடைய

MALLEABILITY - தகடுமை

MAGNESIUM - வெளிமம், வல்லகுவம்

MAGNESIUM BORIDE - வெளிமம் கார்மம் - MgB2

MAGNESIUM BROMIDE - வெளிமம் நெடியம் - MgBr2

MAGNESIUM CARBONATE - வெளிமம் மூவுயிரகக்கரிமம் - MgCO3

MAGNESIUM CHLORIDE - வெளிமம் பாசிகம் - MgCl2

MAGNESIUM IODIDE - வெளிமம் நைலம் - MgI2

MAGNESIUM NITRATE - வெளிமம் மூவுயிரகத்தழைமம் - Mg(NO3)2

MANGANESE - செவ்விரும்பு, மங்கனம்

MANGANESE DIOXIDE - மங்கனம் ஈருயிரகம்

MEITNERIUM - மறுவியம்

MENDELEVIUM - மைந்தியம்

MENTHOL - கற்பூரியம்

METAL - மாழை

METALLOID - மாழைப்போலி

METAL ACETYLIDE - முப்பிணை மாழைக்கொள்ளியம் - RC\\\C(-)M(+)

METHANE - கொள்ளிவளி, ஒருப்பிணை ஒருக்கொள்ளியம்

METHENOL - ஒருக்கொள்ளியச் சாராயம் - இதன் பொதுப்பெயர் 'மரச்சாராயம்' (wood alcohol)

METHENOYL GROUP - ஒருக்கொள்ளியவமிலமத் தொகுதி - வேற்றுப் பெயர் நீரகநீங்கியத் தொகுதி (aldehyde group); O=CH- தொகுதி

METHYL ACETATE - ஒருக்கொள்ளியக் காடியம்

METHYL ALCOHOL - ஒருக்கொள்ளியச் சாராயம் - இதன் பொதுப்பெயர் 'மரச்சாராயம்' (wood alcohol)

METHYL CHLORIDE - ஒருக்கொள்ளியப் பாசிகம் - CH3Cl; வேற்றுப் பெயர் பாசிகவொருக்கொள்ளியம் (chloromethane)

METHYL GROUP/ION - ஒருக்கொள்ளியத் தொகுதி/மின்னூட்டணு

MONOSILANE - ஒருப்பிணை ஒருமண்ணியநீரகம் - வேற்று தமிழ்ப் பெயர்கள் மண்ணியம் நாநீரகம், மண்ணியம் நீரகம்; வேற்று ஆங்கிலப் பெயர்கள் Silicon Hydride, Silicon Tetrahydride; SiH4

MONOSODIUM GLUTAMATE - ஓருவர்மம் மதவீருயிரகக்கரிமம்

MOSCOVIUM - மிகுவியம், மிகைவியம்

MU-METAL - உட்புகாமாழை/ஊடாமாழை

MUSTARD GAS - கடுகுவளி

 

N - வரிசை

NAPHTHALENE - கீல்ச்சூடன், அந்துநஞ்சம் - இரு தூபியப் பிணையங்கள் பிணைந்தச் சேர்மம்

NEODYMIUM - இரட்டியம்

NEON - ஒளிரியம்

NEPTUNIUM - நெருப்பியம்

NICKEL - வன்வெள்ளி

NICOTINE - புகைநஞ்சம்

NIHONIUM - நகுவியம்

NIOBIUM - களங்கன்

NESOSILICATE - தனி மண்ணியவீனி - தனித்தப் நான்முகிகள் கொண்ட மண்ணியவீனி

NITRATE (GROUP OF COMPOUNDS) - மூவுயிரகத்தழைமவினம்

NITRATE ION - மூவுயிரகத்தழைம மின்னூட்டணு - [NO3]- மின்னூட்டணு

NITRE - வெடியுப்பு

NITRE CAKE - வெடியுப்பப்பம்

NITRIC ACID - தழைம அமிலம்

NITRIDE - தழைமவினம்

NITRIDE ION - தழைம மின்னூட்டணு - [N3]- மின்னூட்டணு

NITRILE (GROUP OF COMPOUNDS) - கரிமத்தழைமவினம்

NITRILE GROUP - கரிமத்தழைமத் தொகுதி - கரமம் தழைமம் முப்பிணைத் தொகுதி [-C\\\N]

NITRITE - ஈவுயிரகத்தழைமவினம் - [NO2]- மின்னூட்டணு

NITRITE ION - ஈவுயிரகதழைம மின்னூட்டணு - [NO2]- மின்னூட்டணு

NITROGEN - தழைமம்

NITROGEN DIOXIDE - தழைமம் ஈருயிரகம் - வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் nitrogen peroxide

NITROGEN OXIDE - தழைமம் உயிரகம்

NITROGEN PEROXIDE - தழைமம் ஈருயிரகம் - வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் nitrogen dioxide

NITRO-COMPOUND - தழைமவீருயிரகவினம்

NITRO GROUP - தழைமவீருயிரகத் தொகுதி

NITROBENZENE - தழைமவீருரகயிரகத் தூபியம்

NITROGLYCERINE - தழைமவீருயிரகக் களிக்கரை

NOBELIUM - நறுங்கன்

NON-METAL - மாழையிலி

 

O - வரிசை

OGANESSON - உகுந்தியம்

OLEIC ACID - சைதூணெய் அமிலம்

OLEFIANT GAS - நெய்தருவளி

OLEFIN - நெய்யாக்குவளி இவை இருப்பிணை இருக்கொள்ளியவினங்கள் (alkene family)

OLEUM - புகைக்கந்தகவமிலம்

OSMIUM - கருநீலீயம்

OXIDANT - உயிரகமேற்றி

OXIDATION - உயிரகமேற்றம்

OXIDE - உயிரகவினம்

OXYGEN - உயிரகம்

OZONE - சாரலியம்/மிகுவுயிரகம்

 

P - வரிசை

PALLADIUM - வெண்ணிரும்பு

PARAFFIN - வெண்மெழுகு

PENTANE - ஒருப்பிணை ஐங்கொள்ளியம்

PENTENE - இருப்பிணை ஐங்கொள்ளியம்

PENT-1-ENE - 1-இருப்பிணை ஐங்கொள்ளியம்

PENT-2-ENE - 2-இருப்பிணை ஐங்கொள்ளியம்

PENTYNE - முப்பிணை ஐங்கொள்ளியம்

PEPTISATION - கூழ்மமாகல்

PERMALLOY - உட்புகுமாழை/ஊடுமாழை - இரும்பு மற்றும் வன்வெள்ளி ஆகியவற்றின் மாழைக்கலவை (Fe + Ni)

PERMANGANATE ANION - நாலுயிரகமங்கனம் நேர்மின்னூட்டணு - [MnO4]-

PETROCHEMICAL - பாறைவேதிப்பொருள்

PETROLEUM - பாறையெண்ணை, பாறைநெய்

PHENOL - மக்கியம்

PHOSGENE - ஒளியீனி - COCl2

PHOSPHATE ION - நாலுயிரகத்தீமுறி மின்னூட்டணு - PO4(3-) மின்னூட்டணு

PHOSPHATE MINERAL - தீமுறியீனி

PHOSPHORIC ACID - தீமுறியமிலம் - H3PO4

PHOSPHOROUS - தீமுறி, எரியம், மணிமம்

PHOSPHOROUS PENTOXIDE - தீமுறி ஐயுயிரகம்

PLASTIC - நெகிழி

PLUTONIUM - அயலியம், சேணாமம்

POLYOXYMETHYLENE (P.O.M.) - பல்படியுயிரக இருப்பிணை ஒருக்கொள்ளியம்

POLYVINYL CHLORIDE (P.V.C.) - பல்படித்தேறலியப் பாசிகம் - தேறலியப் பாசிகத்தின் பல்படியாதலால் உருவாகும் வெப்பநெகிழி (thermoplastic); -[CH2-CHCl]-n

POLYSTYRENE - பல்படி மலக்கியம் - பொதுவாக மலக்கிய மெத்து (styrofoam, thermocole) என அழைக்கப்படுகிறது

POTASSIUM - சாம்பரம்

POTASSIUM SESQUIOXIDE - சாம்பரம் ஒன்றரையுயிரகம்

POTASSIUM PERMANGANATE - சாம்பரம் நாலுயிரகமங்கனம் - KMnO4

POTASSIUM THIOCYANATE - சாம்பரம் கந்தகக்ரகரிமத்தழைமம் - KSCN

PRASEODYMIUM - குழைவெள்ளி

PROTACTINUM - பாகையம், புறக்கதிரம்

PROMETHIUM - அரிதியம்

PROPADIENE - (1,2) ஈரிருப்பிணை முக்கொள்ளியம்

PROPANE - ஒருப்பிணை முக்கொள்ளியம்

PROPENE - இருப்பிணை முக்கொள்ளியம்

PROPYNE - முப்பிணை முக்கொள்ளியம்

 

Q - வரிசை

QUANTUM - துளியன்

QUANTUM NUMBER - துளிமையெண்

QUARTERNARY - நாலிணை

QUARTERNARY AMMONIUM COMPOUND - நாலிணை நவச்சாரியச் சேர்மம்

QUARTZ, QUARTZ CRYSTAL - பளிங்கு, பளிங்குப் படிகம்

QUINIC ACID - சுரப்பட்டையமிலம்

QUININE - சுரப்பட்டையம்

QUINONE - சுரப்பட்டையீனி

 

R - வரிசை

RADIUM - கருகன், கதிரியம்

RADON - ஆரகன்

REFRIDGERANT - குளிர்பதனூட்டி

RHENIUM - கரிவெள்ளி

RHODIUM - அரத்தியம்

ROCK SALT - இந்துப்பு

ROENTGENIUM - உருத்தியம்

RUBIDIUM - அரும்பியம், செவ்வரியம்

RUBBER - மீள்மம்

RUTHENIUM - உருத்தீனம், சீர்பொன், சீர்தங்கம்

RUTHERFORDIUM - உருத்திரவியம்

 

S - வரிசை

SACCHARASE - சர்க்கரைநொதி

SACCHARIMETER - சர்க்கரைமானி

SACCHARIN - சர்க்கரைப்போலி

SACCHAROMETER - சர்க்கரைச்செறிவுமானி

SALTPETRE - வெடியுப்பு

SAMARIUM - சுடர்மம், வெண்நரைமம்

SARIN - சரணன்

SEABORGIUM - சிற்பியம்

SESQUIOXIDE - ஒன்றரையுயிரகம் - உயிரகம் வேறொரு மாழைத் தனிமத்துடன் மூன்றுக்கு இரண்டு வீதத்தில் உள்ளச் சேர்மம்

SILANE - ஒருப்பிணை மண்ணியநீரகம் - மண்ணியம் நீரகம் ஒருப்பிணைச் சேர்மம்

SILICA - மணல்மம்

SILICATE - மண்ணியவீனி

SILICON - மண்ணியம்

SILICON DIOXIDE - மண்ணியம் ஈருயிரகம்

SILICON HYDRIDE - மண்ணியம் நீரகம் - வேற்று தமிழ்ப் பெயர்கள் மண்ணியம் நாநீரகம், ஒருப்பிணை ஒருமண்ணியநீரகம்; வேற்று ஆங்கிலப் பெயர்கள் Monosilane, Silicon Tetrahydride; SiH4

SILICONE - மணற்காடியம்

SILICONE ACETATE - மணற்காடியக் காடியம்

SILICONE RUBBER - மணற்காடிய மீள்மம்

SILICON TETRAFLOURIDE - மண்ணிய நால்வினைவியம்

SILICOXANE - உயிரகமண்ணியக்கொள்ளியம் - R2SiO தொகுதிகளை அடங்கியச் சேர்மம், இங்கு R என்பது நீரக அல்லது நீரகக்கரிமத் தொகுதியாகும்

SILVER - வெள்ளி

SILVER BROMIDE - வெள்ளி நெடியம் - AgBr

SILVER CARBONATE - வெள்ளி மூவுயிரகக்கரிமம் - Ag2CO3

SILVER CHLORIDE - வெள்ளிப் பாசிகம் - AgCl

SILYL (COMPOUND) - மண்ணியநீரகம்

SILYL (GROUP) - மண்ணியநீரகத் தொகுதி - SinH2n+1 தொகுதி

SINGLE BOND - ஒற்றையப்பிணைப்பு, ஒருப்பிணை

SINGLE CHAIN SILICATE - ஒற்றைச் சங்கிலி மண்ணியவீனி

SLAG - கசடு

SODA - காலகம்

SODIUM - உவர்மம்

SODIUM CHLORIDE - உவர்மம் பாசிகம்

SODIUM PHOSPHATE - உவர்மம் நாலுயிரகத்தீமுறி

SOL - நீர்மக்கூழ்

SOLVENT - கரைப்பி

SORBITOL - மாச்சர்க்கரைச்சாராயம் - வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் glucitol

SOROSILICATE - இருத்தனி மண்ணியவீனி- தனித்த இரட்டைப் நான்முகிகள் கொண்ட மண்ணியவீனி

SPODULENE - தீயணற்பாறை - மென்னியத்தின் (lithium) தாது

STEROID - ஊக்கியம்

STRONTIUM - சிதறியம், வெண்ணிமம்

STYROFOAM - மலக்கிய மெத்து - இதன் வேதிப்பெயர் பல்படி மலக்கியம் (polystyrene); வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் thermocole

STYRENE - மலக்கியம்

SUCROSE - கரும்புச்சர்க்கரை

SULPHATE (GROUP OF COMPOUNDS) - நாலுயிரகக்கந்தகவினம்

SULPHATE ION - நாலுயிரகக்கந்தக மின்னூட்டணு - [SO4]2- நேர்மின்னூட்டணு

SULPHITE (GROUP OF COMPOUNDS) - மூவுயிரகக்கந்தகவினம்

SULPHITE ION - மூவுயிரகக்கந்தக மின்னூட்டணு - [SO3]2- நேர்மின்னூட்டணு

SURFACTANT - பரப்பிழுவிசைக்குறைப்பி

 

T - வரிசை

TAR - (கரிக்)கீல்

TAR OIL - (கரிக்)கீலெண்ணை

TARTARIC ACID - திராக்கவமிலம்

TENNESSINE - திணிவியம்

TERBIUM - தென்னிரும்பு

TERPENE - பயினியம்

THERMOCOLE - மலக்கிய மெத்து - இதன் வேதிப்பெயர் பல்படி மலக்கியம் (polystyrene); வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் styrofoam

THERMOPLASTIC - வெப்பநெகிழி

THERMOSETTING PLASTIC - வெப்பமிறகு நெகிழி

THIOCYANATE ANION - கந்தகக்கரிமத்தழைம நேர்மின்னூட்டணு - [SCN]- நேர்மின்னூட்டணு; வேற்று ஆங்கிலப் பெயர்கள் sulphocyanate, thiocyanide

THIOFURAN - கந்தகத்தவிடியம் - இதன் வேற்றுப் பெயர் thiophene

THIOPHENE - கந்தகத்தவிடியம் - இதன் வேற்றுப் பெயர் thiofuran

THIOL - நீரகக்கந்தகவினம்

THIOL GROUP - நீரகக்கந்தகத் தொகுதி - -SH தொகுதி

THULIUM - துலங்கியம்

TITANIUM - வெண்வெள்ளி

TITANIUM DIOXIDE - வெண்வெள்ளி ஈருயிரகம் - TiO2

TOLUENE - வர்ணியம்

TRANS ISOMER - எதிர்ப்பக்க மாற்றியம்

TRIPLE BOND - மும்மைப்பிணைப்பு, முப்பிணை

 

U - வரிசை

URANIUM - அடரியம், விண்ணிமம்

UREA - அமுரியம்

URIC ACID - அமுரியமிலம்

 

V - வரிசை

VALENCE BAND - இணைதிறன் பட்டை

VALENCY - இணைதிறன்

VARNISH - மெருகெண்ணை

VERDIGRIS - செம்புக்களிம்பு

VINYL ALCOHOL - தேறலியச் சாராயம் - இதன் வேதிப்பெயர் இருக்கொள்ளியச் சாராயம் (ethyl alcohol)

VINYL CHLORIDE - தேறலியப் பாசிகம் - CH2=CHCl; வேற்று வேதிப்பெயர் பாசிகவிருப்பிணை இருக்கொள்ளியம் (chloro ethylene)

VINYL COMPOUND - தேறலியவினம் - இருக்கொள்ளியச் சாராயத்திலிருந்து (ethyl alcohol) பெறப்பட்டச் சேர்மம்

VINYL GROUP - தேறலியத் தொகுதி - −CH=CH2 தொகுதி; வேற்று ஆங்கிலப் பெயர் ethyl group

VITREOL - துத்தம்

VOLATILE - வெடிமையுடைய

VOLATILITY - வெடிமை

VULCANIZE (v.) - வலுப்பதனிடு

VULCANIZATION - வலுப்பதனீட்டல் - மீள்மத்தை (rubber) வெம்மைப்படுத்தி கந்தகம் சேர்த்து வலுப்படுத்தும் முறை

VULCANIZED RUBBER - வலுப்பதனிட்ட மீள்மம்

 

W - வரிசை

WOOD ALCOHOL - மரச்சாராயம் - இதன் வேதிப்பெயர் 'ஒருக்கொள்ளியச் சாராயம்' (methyl alcohol)

WEAK ACID - மென்னமிலம்

WEAK BASE - மென்காரம்

 

X - வரிசை

XENON - அணுகன்

XYLENE - மரநீர்

XYLENOL - மரமக்கியம் - இதன் வேதிப் பெயர் 'இரட்டை ஒருக்கொள்ளிய மக்கியம்' (dimethyl phenol)

XYLITOL - மரச்சர்க்கரைச்சாராயம்

 

Y - வரிசை

YTTRIUM - திகழியம், கருநரைமம்

 

Z - வரிசை

ZIRCONIUM - வன்தங்கம்

ZINC - நாகம்

ZINC CARBIDE - நாகம் கரிமம் - ZnC

ZINC DIHYDRIDE - நாகம் இருநீரகம் - ZnH2

ZINC SILICATE - நாகம் மண்ணியவீனி

ZINC CYANAMIDE - நாகம் இருத்தழைமக்கரிமம் - ZnCN2

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

ENGLISH-TAMIL COMMON DICTIONARY

அறிவியல் தொழில்நுட்ப இலக்கியங்களைத் தமிழாக்குவதற்கான ஒரு கையேடு

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு வெள்ளிக்கிழமை, 8 கும்பம்-மீனம், 2019 Free Web Counter