தமிழ் திறன்மின்னணுவியல் மற்றும் மின்திறனியல் அருஞ்சொற்பொருள்/TAMIL POWER ELECTRONICS AND POWER ENGINEERING GLOSSARY

 

A - வரிசை

AC MOTOR - மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்னோடி

ANODE - நேர் மின்வாய்

ARC LAMP - மின்வில் விளக்கு

ARMATURE - மின்னகம்

 

B - வரிசை

BALANCE WHEEL - சமச்சக்கரம்

BALANCE POINT - சமநிலை

BALL BEARING - மணித்தாங்கி, மணிப்பொதிகை

BAND GAP - பட்டை இடைவெளி, பட்டையிடுக்கு

BAR MAGNET - சட்டக் காந்தம்

BOOST REGULATOR - ஊக்கு மாற்றி

BRUSH - மின்தொடி

BUCK REGULATOR - இறக்கு/படியிறக்கு ட்மாற்றி

BUCK BOOST REGULATOR - இறக்கு ஊக்கு மாற்றி

BUNCHED CONDUCTOR - கொத்துக்கடத்தி

BUS BAR - கடத்திச் சட்டம் - அதிக மின்னோட்டத்தைத் தாங்கும் மின்கடத்தி; மின்பங்கீட்டமைப்பின் (power distribution system) முக்கியமான உறுப்பாகும்

 

C - வரிசை

CAPACITOR MOTOR - தேக்க மின்னோடி, கொண்ம மின்னோடி

CERAMIC CAPACITOR - வெண்களிமண் மின்தேக்கி

CHARGE PUMP - மின்னூட்ட இறைப்பி

CIRCUIT BREAKER - (சுற்றமைப்புப்) பிரிகலன்

CLAMPING - பற்றிடல்

CLAMPING CIRCUIT - பற்று மின்சுற்று

CLIPPING CIRCUIT - வெட்டு மின்சுற்று

COMMUTATION (BRUSH) - திரட்டல்

COMMUTATION (TURNING OFF) - மின்துண்டிப்பு

COMMUTATOR (BRUSH) - திரட்டி

COMMUTATOR (TURNING OFF) - மின்துண்டிப்பி

COMMUTATOR MOTOR - திரட்டி மின்னோடி

CONTINUOUS MODE - தொடர்ந்தப் பாங்கு - ஒரு நிலைமாறு சீர்ப்பியில் மின்தூண்டி மின்னோட்டம் சுழிய மதிப்பு அடையாமல் இயங்குதல்

CURRENT SENSING - மின்னோட்ட உணர்வு

CURRENT SENSE RESISTOR - மின்னோட்ட உணர் மின்தடையம்

 

D - வரிசை

DIRECT DRIVE - நேரோட்டு

DC MOTOR - ஒருதிசை மின்னோட்ட மின்னோடி

DC-DC CONVERTER - ஒருதிசை-ஒருதிசை மாற்றி

DIELECTRIC - மின்கடத்தாப் பொருள், மின்கடத்திலி

DIELECTRIC CONSTANT - மின்கடவா எண்

DIELECTRIC LOSS - மின்காப்பிழப்பு

DIELECTRIC RESISTANCE - மின்காப்புத் தடை

DISCHARGE CURRENT - மின்னிறக்க மின்னோட்டம்

DIFFRACTION (WAVE) - விளிம்பு வளைவு

DIFFUSION, DIFFUSION CURRENT - விரவல், விரவலோட்டம்

DIPOLE MOMENT - இருமுனைத் திருப்பம்

DISCONTINUOUS MODE - தொடரற்றப் பாங்கு - ஒரு நிலைமாறு சீர்ப்பியில் மின்தூண்டி மின்னோட்டம் சுழிய மதிப்பு அடைந்து இயங்குதல்

DRIP PROOF MOTOR - கசிவுக்காப்பு மின்னோடி

DRIVE (AMPLIFIER) - ஓட்டி (மிகைப்பி)

 

E - வரிசை

ELECTROLYTIC CAPACITOR - மின்னாற்பகு மின்தேக்கி

EQUIVALENT SERIES INDUCTANCE (ESR) - சமவலு தொடர்மின்தூண்டம்

EQUIVALENT SERIES RESISTANCE (ESR) - சமவலு தொடர்மின்தடுப்பு

 

F - வரிசை

FIELD WINDING - புலச் சுருணை - ஒரு மின்னோடியில் ஒன்றுவிட்டதாக வடக்கு தெற்கு முனைகளை ஏற்படுத்தும் சுருணை

FORCED COMMUTATION - வலுக்கட்டாய மின்துண்டிப்பு

FORWARD BIAS - முன்னோக்குச் சாரிகை

FORWARD RECOVERY TIME - முன்னோக்கு மின்மீட்டு நேரம்

 

G - வரிசை

GROUND RETURN - நிலத் திரும்பம்

 

H - வரிசை

HYSTERISIS - தயக்கம் - கீழிலிருந்து மேல் மற்றும் மேலிருந்து கீழ் மாறும் போது கருவுணர் வேறுபடுதல்

 

I - வரிசை

INDUCTION MOTOR - தூண்டல் மின்னோடி

INERTIA - நிலைமம்

INVERSION - நேர்மாறல்

INTERACTION - உள்வினை

INSTRINSIC SEMICONDUCTOR - உள்ளார்ந்தக் குறைக்கடத்தி

ION - மின்னணு - மின்னூட்டமுடைய அணு; எதிர் மின்னணுக்களில் எதிர்மின்னிகள் (electrons) மிகையாகவும் நேர் மின்னணுக்ளில் எதிர்மின்னிகள் குறைபாடாக அமையும்

IONIZATION - மின்னணுவாக்கம்

ION CURRENT - மின்னணுவோட்டம்

ION SHEATH - மின்னணுவுறை

IONIC CONDUCTIVITY - மின்னணுக் கடத்தம்

 

J - வரிசை

 

K - வரிசை

KINETIC ENERGY - இயக்காற்றல்

 

L - வரிசை

LEAKAGE CURRENT - கசிவு மின்னோட்டம்

LEPTON - மெதுனி - குறை பாரம் கொண்ட அடிப்படைத் துகள்கள்; இவை முழுச்சுழல் (integer spin) கொண்டவை

 

M - வரிசை

MALLEABILITY - தகடுமை, தகடாகும் தன்மை

MAGNETIZATION - காந்தமை, காந்தத்தன்மை

METADYNE - மாற்றியங்கி - மூன்று அல்லது அதற்கு மேலான மின்தொடிகள் உள்ள மின்னோடி; மிகைப்பி அல்லது சுழல் மின்மாற்றியாகப் பயனாகிறது

 

N - வரிசை

NO LOAD CHARACTERISTICS - சுமையில் சிறப்பியல்புகள்

NEGATIVE ION - எதிர் மின்னணு

 

O - வரிசை

OVERCURRENT - மிகுமின்னோட்டம்

OVERCURRENT PROTECTION - மிகுமின்னோட்டக் காபந்து

OVERLOAD - மிகுசுமை

 

P - வரிசை

PEAK CURRENT - உச்ச மின்னோட்டம்

PEAK LOAD - உச்சச் சுமை

POTENTIOMETER - மின்னழுத்தவளவி

POWER DISTRIBUTION SYSTEM - மின்பங்கீட்டமைப்பு

POWER FACTOR - திறன் காரணி - மாறுதிசை மின்னழுத்திற்கும் மாறுதிசை மின்னோட்டத்திற்கு இடையே உள்ள முந்தல் அல்லது பிந்தல் கோணத்தின் துணைசெவ்வளைவு (cosine)

POWER FACTOR CORRECTION - திறன் காரணி திருத்தம் - மாறுதிசை மின்னழுத்திற்கும் மாறுதிசை மின்னோட்டத்திற்கு இடையே உள்ள முந்தல் அல்லது பிந்தலை குறைப்பது

POWER GOOD - நற்திறன் - ஒரு மின்வழங்கி அளிக்கும் மின்னழுத்தம் நிலைநிலை அடைந்துள்ளதா என்பதைக் காட்டும் குறிகை; வேற்றுப் பெயர் 'சரிதிறன்' (Power OK)

POWER OK - சரிதிறன் - ஒரு மின்வழங்கி அளிக்கும் மின்னழுத்தம் நிலைநிலை அடைந்துள்ளதா என்பதைக் காட்டும் குறிகை; வேற்றுப் பெயர் 'நற்திறன்' (Power OK)

POWER RAIL - மின் கிராதி

POWER SUPPLY - மின் வழங்கி

POWERED - திறனளிப்பு/மின்னளிப்பு நிலை

POWER DOWN - திறனகற்றம்/மின்னகற்றம், திறனகற்று/மின்னகற்று

POWER UP - திறன்தொடக்கம்/மின்தொடக்கம், திறன்தொடங்கு/மின்தொடங்கு

 

Q - வரிசை

QUIESCENT CURRENT - அமைதிய மின்னோட்டம்

 

R - வரிசை

RAMP DOWN - சரிவிறக்கம்

RAMP UP - சரிவேற்றம்

RATING - செயல்வரம்பு

REVERSE BIAS - பின்னோக்குச் சாரிகை

REVERSE RECOVERY TIME - பின்னோக்கு மின்மீட்டு நேரம்

RHEOSTAT - தடைமாற்றி

ROTATORY COMPRESSOR - சுழல் அழுத்தி

ROTORY TRANSFORMER - சுழல் மின்மாற்றி

 

S - வரிசை

SATURATION - தெவிட்டல்

SAW-TOOTH (WAVEFORM) - ரம்பப்பல் (அலைவடிவம்)

SILICON CONTROLLED RECTIFIER - மண்ணியத்திருத்தி

SOFT-START - மென்துவக்கம் - உட்பாய்வு மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு முறைமையை மெதுவான சரிவேற்றத்துடன் (ramp-up) தொடக்குதல்

STEADY STATE - நிலைநிலை

STEP-DOWN TRANSFORMER - படியிறக்கு மின்மாற்றி

STEP-DOWN (VOLTAGE) CONVERTER - படியிறக்கு (மின்னழுத்த) மாற்றி - வேற்றுப் பெயர் இறக்கு மாற்றி

STEP-UP TRANSFORMER - படியேற்று மின்மாற்றி

STEP-UP (VOLTAGE) CONVERTER - படியேற்று (மின்னழுத்த) மாற்றி - வேற்றுப் பெயர் ஊக்கு மாற்றி

SUPPLY VOLTAGE - வழங்கல் மின்னழுத்தம்

SURGE - எழுச்சி

SYNCHRONOUS MACHINE - ஒத்தியங்கு இயந்திரம்

SYNCHRONOUS MOTOR - ஒத்தியங்கு மின்னோடி

 

T - வரிசை

TACHOMETER - சுற்றுமானி

TANTALLUM CAPACITOR - இஞ்சாய மின்தேக்கி

THERMAL SHUTDOWN - வெம்மை அணையல்

TURNS RATIO - சுற்றுகள் விகிதம்

THERMOSTAT - வெப்பநிலைப்பி

THYRISTOR - வாயில்தடையம் - நேரகம்-எதிரகம்-நேரகம்-எதிரகம் (p-n-p-n) என நான்கு மண்டலங்கள் அடுக்காக அமைக்கப்பட்டச் சாதனம்; இச்சாதனத்தில் மூன்று அல்லது நான்கு சந்திகள் இருக்கும்; நிலைமாற்றி அல்லது மின்திருத்தியாக செயல்படுகிறது; மண்ணியத்திருத்தி,

TRIAC (TRIODE FOR AC) - மாறுமின் மும்முனையம் - இரண்டு பின்னிணைக்கப்பட்ட, வாயில்வாய்கள் ஒன்றிணைக்கப்பட்ட மண்ணியத்திருத்திகள் (SCRs) அல்லது வாயில்தடையங்களுக்கு (thyristors) செயற்கூற்றுச் சமமானச் சாதனம்; இது ஒரு இருதிசை நிலைமாறு சாதனம்; வாயில்வாய் விசைவிக்கப்படும் போது இருதிசையிலும் கடத்தும்

TRIGGER, TRIGGERING - குதிரை, குதிரையிடல்

TRIGGER CIRCUIT - குதிரைச் சுற்று

 

U - வரிசை

UNDERVOLTAGE LOCKOUT - குறைமின்னழுத்தப் பூட்டணையல்

 

V - வரிசை

VALENCE BAND - இணைதிறன் பட்டை

VELOCITY - திசை வேகம்

 

W - வரிசை

 

X - வரிசை

X-RAY - ஊடுக்கதிர்

 

Y - வரிசை

 

Z - வரிசை

 

தொடரும்...

 

பிற அகராதி இணைப்புகள்

TAMIL VIRTUAL UNIVERSITY DICTIONARIES

ENGLISH-TAMIL COMMON DICTIONARY

 


அகம் தொழில்நுட்பம் இணைய தகவல்தளம்/THOZHILNUTPAM.COM

புதுப்பிப்பு காரிக்கிழமை, 15 துலை-நளி, 2008 Free Web Counter